Selecteer een pagina

Programma Uitvoering met Ambitie

Het Programma Uitvoering met Ambitie (PUmA) was opgezet vanuit het toenmalige ministerie van VROM en de koepels IPO, VNG en Unie van Waterschappen om vorm te geven aan de modernisering van het stelsel van vergunningverlening, toezicht en handhaving.

Het programma stopte per 1 januari 2013. De activiteiten werden overgeheveld naar de nieuwe organisatie omgevingsdienst.nl.

Josine Boven werkte tussen april 2012 en mei 2013 voor PUmA.

Taken waren onder meer:

  • Samenstellen wekelijkse nieuwsbrief
  • Communicatieadvies richting de verschillende projectonderdelen
  • Organiseren bijeenkomsten vanuit de verschillende projecten
  • Organiseren slotbijeenkomst en slotfeest
  • Advisering transitie nieuwe organisatie bij beëindiging PUmA
  • Opzetten nieuwe website omgevingsdienst.nl